Tải chắn online - Game bắn cá Online

Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng thiết bị công nghiệp

2093 lượt xem

 

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác đào tạo và kết hợp với dịch vụ bảo dưỡng thiết bị công nghiệp

Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây:

  • Thực hiện công tác tiếp thị, giới thiệu và quảng bá, tìm kiếm các dịch vụ về bảo dưỡng thiết bị công nghiệp;
  • Phối hợp với bộ phận thương mại, tài chính kế toán xây dựng định mức, đơn giá dịch vụ kỹ thuật trong công tác dịch vụ bảo dưỡng thiết bị công nghiệp;
  • Phối hợp với Phòng thương mại dịch vụ, Phòng tài chính kế toán để thực hiện việc đàm phán, chào thầu, mời thầu và thực hiện, triển khai các gói thầu/dịch vụ bảo dưỡng thiết bị công nghiệp;
  • Đầu mối trong việc tổ chức thực hiện các hợp đồng, công việc trong lĩnh vực bảo dưỡng thiết bị công nghiệp;
  • Xây dựng các quy trình, quy phạm kỹ thuật, các tiêu chuẩn định mức, của công tác dịch vụ bảo dưỡng thiết bị công nghiệp;
  • Xây dựng hướng dẫn thực hiện và đề xuất tổ chức giảng dạy, tập huấn các quy định, chế độ đối với quy phạm an toàn trong nhà máy, ngoài công trường…;

Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.