Tải chắn online - Game bắn cá Online

Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Cung ứng nhân lực

I. / Giới thiệu về Trung tâm Trung tâm TT UDKHKT & CUNL được thành lập theo QĐ số: 1677/QĐ-CĐDK ngày 14/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu Khí “PVCollege” về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Cung ứng nhân lực. Ông: Chu Văn Thao là Giám đốc

Khoa Giáo dục nghề nghiệp

KHOA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP: 1. Chức năng: Giảng dạy các môn học, module các ngành nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp; Giảng dạy các khóa ngắn hạn chuyên sâu; Nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ; Tiến hành sinh hoạt chuyên môn; Biên soạn

Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng thiết bị công nghiệp

  Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác đào tạo và kết hợp với dịch vụ bảo dưỡng thiết bị công nghiệp Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây: Thực hiện công tác tiếp thị, giới thiệu

Phòng An toàn và Quản lý chất lượng

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường; công tác an toàn cho toàn bộ các hoạt động của nhà Trường. Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm

Phòng Thương mại dịch vụ

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác marketing, thương mại cho các loại hình dịch vụ (đào tạo, kỹ thuật) của nhà Trường. Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây: Đầu mối chủ trì công tác marketing

Phòng Tài chính – Kế toán

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách trước Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán và kiểm tra, giám sát tài chính, kế toán; quản lý tài sản của Trường. Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây: Thực hiện và đảm bảo